12 Sep 13 Prabhat Khabar LDP Dumka.jpg
8 Sep 13 Dainik Bhaskar LDP Ramgrah.jpg
12 Sep 13 Hindustan Dumka LDP.jpg
12 Sep 13 Indian Panch LDP Dumka.jpg
8 Sep 13 Prabhat Khabar 2 Ramgrah.jpg